9 Czerwiec 2018

Zmiany Podatkowe w 2018


1. SPLIT PAYMENT – przesuniecie terminu na lipiec 2018 roku.


Przesunięcie wejścia w życie mechanizmu tzw. podzielonej płatności w przypadku VAT z 1 kwietnia na 1 lipca przyszłego roku – nowelizacji ustawy o VAT zaakceptowana w piątek przez Sejm. Senatorowie zaproponowali kilka poprawek do noweli ustawy o podatku od towarów i usług, wprowadzającej tzw. mechanizm podzielonej płatności (split payment). Posłowie zaakceptowali w piątek wszystkie poprawki Senatu.


Najważniejsza zmiana to termin wejścia w życie najważniejszych zapisów ustawy z 1 kwietnia na 1 lipca 2018 roku.

Sejm zaakceptował także poprawkę , zakładającą, że mechanizm tzw. podzielonej płatności będą mogły stosować wszystkie instytucje działające na podstawie ustawy o usługach płatniczych, a nie tylko banki i SKOK-i. Zmiana ta ma doprowadzić do ograniczenia wyłudzeń VAT z użyciem tzw. znikających podatników. Ma też zapewnić większe dochody podatkowe, pewność działalności gospodarczej i równość zasad konkurencji.


2. Nowe zasady zgłaszania zawieszenia/wznowienia działalności gospodarczej od 30 kwietnia 2018 roku.

Nowe zasady pozwalają od 30 kwietnia 2018 roku , na bezterminowe zawieszenie firmy zarejestrowanej w CEIDG (pozostał minimalny termin zawieszenia 30 dni). Do tej pory zawieszenie było możliwe na okres maksymalnie 24 miesięcy. Przedsiębiorca, który nie wznowił działalności w tym terminie, był automatycznie wykreślony z CEIDG. Według nowych zasad, jeśli przedsiębiorca nie złoży wniosku o wznowienie, nie będzie wykreślony z CIEDG niezależnie od okresu zawieszenia.


- Możliwość bezterminowego zawieszenia dotyczy tylko firm rejestrowanych w CEIDG

- Spółki zarejestrowane w KRS mogą zawiesić działalność według starych zasad (od 30 dni do 24 miesięcy)


Jeżeli masz zawieszoną działalność i nie złożyłeś jeszcze wniosku o wznowienie, to zawieszenie zostanie automatycznie zmienione na bezterminowe. Nie zostaniesz wykreślony automatycznie z CEIDG po upływie 24 miesięcy od zawieszenia.


Nie musisz zgłaszać zawieszenia/wznowienia firmy przed faktem. Teraz możesz to zrobić później (nawet z datą wsteczną), ale informacja, którą zgłaszasz do CEIDG powinna być zgodne z faktycznym stanem prowadzenia działalności.


Nowe przepisy dotyczą zarówno przedsiębiorców, którzy dopiero planują rozpoczęcie działalności, jak i tych, którzy prowadzą firmę.


3. Ulga na start od 30 kwietnia 2018 roku.

Tzw. „ulga na start” ma obowiązywać przez pierwszych 6 miesięcy prowadzenia firmy i będzie przysługiwać każdej osobie zakładającej nową działalność gospodarczą.


Półroczne zwolnienie będzie dotyczyć składek na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy. Przedsiębiorca będzie musiał płacić tylko składkę zdrowotną..


Zgodnie z nowymi przepisami, z ulgi skorzystać będzie mógł każdy nowy przedsiębiorca, który spełni łącznie dwa warunki:


- zakłada działalność gospodarczą po raz pierwszy lub podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia oraz

- nie wykonuje tej działalności na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.


Co ważne, po upływie 6-miesięcznego okresu , przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z kolejnej i popularnej już ulgi, czyli tzw. małego ZUS-u. W związku z powyższym przez kolejne 2 lata działalności będzie mógł on opłacać składki w preferencyjnej wysokości.