Blog

09sty
Ustawa okołobudżetowa receptą na rosnący dług publiczny

Początek 2013 roku to szereg nowych rozwiązań wprowadzanych przez polityków. Ustawa okołobudżetowa jest jednym z nich. Na celu ma przede wszystkim zahamowanie długu publicznego, tak aby nie został przekroczony drugi próg ostrożnościowy (55 proc. PKB), o którym mowa jest w ustawie o finansach publicznych. Najważniejsze zmiany dotyczą m.in.: „zamrożenia” płac w budżetówce, ograniczenia świadczeń z Funduszu Pracy i PFRON-u, kwestii podatku akcyzowego, regulacji JST i wieloletniego planowania na szczeblu państwa, zasad naliczania podatku od towarów i usług przy zakupie samochodów osobowych oraz paliw do tych samochodów, kwestii uregulowania dotacji dla nadawców w związku z przejściem z sygnału analogowego na cyfrowy czy zadań finansowanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Krajowego Funduszu Drogowego.

Ustawa okołobudżetowa

No Comments
14lis
150 dni za zapłacenie faktury VAT

Zgodnie z nowymi przepisami, wchodzącymi w życie 1 stycznia 2013 roku, dłużnik nie może już czekać sobie spokojnie na wierzyciela, aż ten zechce skorzystać z ulgi na złe długi. Teraz bowiem będzie miał 150 dni liczonych od dnia upływu terminu płatności na zapłacenie zaległej faktury. W przeciwnym wypadku Urząd Skarbowy może nałożyć na niego sankcję w wysokości 30 proc. wartości podatku z tytułu niezapłaconej faktury VAT. Zatem obowiązek korygowania należności nie będzie zależał, od tego czy wierzyciel się „upomni”, wykorzystując ulgę na złe długi.

zapłacenie faktury VAT

No Comments