Blog

09cze
Zmiany Podatkowe w 2018

1. SPLIT PAYMENT – przesuniecie terminu na lipiec 2018 roku.

Przesunięcie wejścia w życie mechanizmu tzw. podzielonej płatności w przypadku VAT z 1 kwietnia na 1 lipca przyszłego roku – nowelizacji ustawy o VAT zaakceptowana w piątek przez Sejm. Senatorowie zaproponowali kilka poprawek do noweli ustawy o podatku od towarów i usług, wprowadzającej tzw. mechanizm podzielonej płatności (split payment). Posłowie zaakceptowali w piątek wszystkie poprawki Senatu.

Najważniejsza zmiana to termin wejścia w życie najważniejszych zapisów ustawy z 1 kwietnia na 1 lipca 2018 roku.

Sejm zaakceptował także poprawkę , zakładającą, że mechanizm tzw. podzielonej płatności będą mogły stosować wszystkie instytucje działające na podstawie ustawy o usługach płatniczych, a nie tylko banki i SKOK-i. Zmiana ta ma doprowadzić do ograniczenia wyłudzeń VAT z użyciem tzw. znikających podatników. Ma też zapewnić większe dochody podatkowe, pewność działalności gospodarczej i równość zasad konkurencji.

2. Nowe zasady zgłaszania zawieszenia/wznowienia działalności gospodarczej od 30 kwietnia 2018 roku.

Nowe zasady pozwalają od 30 kwietnia 2018 roku , na bezterminowe zawieszenie firmy zarejestrowanej w CEIDG (pozostał minimalny termin zawieszenia 30 dni). Do tej pory zawieszenie było możliwe na okres maksymalnie 24 miesięcy. Przedsiębiorca, który nie wznowił działalności w tym terminie, był automatycznie wykreślony z CEIDG. Według nowych zasad, jeśli przedsiębiorca nie złoży wniosku o wznowienie, nie będzie wykreślony z CIEDG niezależnie od okresu zawieszenia.

 • Możliwość bezterminowego zawieszenia dotyczy tylko firm rejestrowanych w CEIDG
 • Spółki zarejestrowane w KRS mogą zawiesić działalność według starych zasad (od 30 dni do 24 miesięcy)

Jeżeli masz zawieszoną działalność i nie złożyłeś jeszcze wniosku o wznowienie, to zawieszenie zostanie automatycznie zmienione na bezterminowe. Nie zostaniesz wykreślony automatycznie z CEIDG po upływie 24 miesięcy od zawieszenia.

Nie musisz zgłaszać zawieszenia/wznowienia firmy przed faktem. Teraz możesz to zrobić później (nawet z datą wsteczną), ale informacja, którą zgłaszasz do CEIDG powinna być zgodne z faktycznym stanem prowadzenia działalności.

Nowe przepisy dotyczą zarówno przedsiębiorców, którzy dopiero planują rozpoczęcie działalności, jak i tych, którzy prowadzą firmę.

3. Ulga na start od 30 kwietnia 2018 roku.

Tzw. „ulga na start” ma obowiązywać przez pierwszych 6 miesięcy prowadzenia firmy i będzie przysługiwać każdej osobie zakładającej nową działalność gospodarczą.

Półroczne zwolnienie będzie dotyczyć składek na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy. Przedsiębiorca będzie musiał płacić tylko składkę zdrowotną..

Zgodnie z nowymi przepisami, z ulgi skorzystać będzie mógł każdy nowy przedsiębiorca, który spełni łącznie dwa warunki:

 • zakłada działalność gospodarczą po raz pierwszy lub podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia oraz
 • nie wykonuje tej działalności na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Co ważne, po upływie 6-miesięcznego okresu , przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z kolejnej i popularnej już ulgi, czyli tzw. małego ZUS-u. W związku z powyższym przez kolejne 2 lata działalności będzie mógł on opłacać składki w preferencyjnej wysokości.

No Comments
01sty
JPK na żądanie organów kontrolujących – zmiany od 1 lipca 2018 roku

Z początkiem roku 2018 weszły w życie duże zmiany dla mikroprzedsiębiorców. Od 1 stycznia 2018 roku mikrofirmy podobnie jak małe, średnie i duże podmioty zobowiązane są do generowania i wysyłki ewidencji VAT do organów skarbowych w formacje JPK_VAT.

Od 1 lipca przedsiębiorca na żądanie urzędu skarbowego zobowiązany będzie do przesłania jednolitych plików kontrolnych – również tych bezpośrednio niedotyczących podatku VAT. Pliki te dotyczyć będą danych o wystawionych fakturach, prowadzonych księgach podatkowych, czy też firmowym magazynie. Będą to następujące pliki:

 • PK_FA – faktury VAT
 • JPK_MAG – magazyn
 • JPK_WB – wyciąg bankowy
 • JPK_KR – księgi rachunkowe
 • JPK_PKPiR – podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • JPK_EWP – ewidencja przychodów
No Comments
10wrz
Zmiany w wynagradzaniu zleceniobiorców będą obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.

Od 1 stycznia 2017 r. do osób fizycznych przyjmujących zlecenie oraz świadczących usługi jednoosobowo (samozatrudnienie) należy stosować minimalną stawkę za godzinę pracy. Godzinowa stawka minimalna będzie stosowana do każdej tego rodzaju umowy zlecenia, niezależnie od sposobu ustalania wynagrodzenia, tj. godzinowego, dziennego, tygodniowego czy miesięcznego. Jeżeli np w 2017 r. minimalne wynagrodzenie wyniesie około 2000 zł brutto, minimalna stawka za godzinę nie będzie mogła być niższa niż 13 zł brutto.

Nowe przepisy trzeba będzie stosować do umów cywilnoprawnych zawartych przed 1 stycznia 2017 r. i trwających w tym dniu oraz tych zawieranych od 1 stycznia 2017 r.

Przepisy te nie będą dotyczyć umów zakończonych w 2016 r., a wypłaconych w 2017 roku.

No Comments
01kwi
Nowe przepisy odliczania VAT m.in. na tzw. samochody „z kratką”

Od 1 kwietnia 2014 r. przedsiębiorcy zainteresowani zakupem samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony mogą odliczyć 50% VAT od zakupu pojazdu, jeśli będzie on wykorzystywany w tzw. cyklu mieszanym, tj. częściowo na użytek firmowy, a częściowo na użytek prywatny. Przepisy odnoszą się zarówno do pojazdów osobowych, jak i do pojazdów „z kratką” (samochody osobowe z homologacją ciężarową). Nie będą miały natomiast zastosowania np. do pojazdów konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu przynajmniej 10 osób łącznie kierowcą czy też pojazdów posiadających otwartą część do przewozu ładunków.

No Comments
30sty
Ustalanie obowiązku podatkowego

2014 to rok zmian. Jeśli chodzi o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług zmianie ulegają zasady ustalania momentu, w którym powstaje obowiązek podatkowy przy naliczaniu VAT. Mianowicie za termin powstania obowiązku podatkowego uznaje się dostawę towarów lub wykonanie usługi (również usługi częściowej, dla której określono zapłatę). Oznacza to, że właściwym momentem staje się zakończenie świadczenia usługi.

Ustalanie obowiązku podatkowegoCo w sytuacji, gdy usługa ma charakter ciągły i dłuższy niż rok? W takim przypadku terminy płatności lub rozliczeń w związku ze świadczeniem usługi naturalnie nie upływają w danym roku (a jeśli usługa trwa dłużej niż rok, np. 5 lat, można powiedzieć, że praktycznie termin płatności został pominięty). Wobec tego usługę za wykonaną uznaje się z końcem każdego roku podatkowego aż do zakończenia świadczenia usługi.

A oto sytuacje, w których rodzi się obowiązek podatkowy:

1. Otrzymanie zapłaty w całości lub w części z tytułu:

- świadczenia z tytułu zlecenia sądu powszechnego, administracyjnego, wojskowego lub prokuratury usług związanych z postępowaniami sądowymi lub przygotowawczymi z wyjątkiem usług typu B2B stanowiących import usług – obowiązek powstaje w zakresie otrzymanej kwoty;

- świadczenia usług zwolnionych z opodatkowania, do których zaliczają się wyłącznie:

 • usługi ubezpieczeniowe, usługi reasekuracyjne i usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, a także usługi świadczone przez ubezpieczającego w zakresie zawieranych przez niego umów ubezpieczenia na cudzy rachunek, z wyłączeniem zbywania praw nabytych w związku z wykonywaniem umów ubezpieczenia i umów reasekuracji;
 • usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę;
 • usługi w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń transakcji finansowych i ubezpieczeniowych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług, a także zarządzanie gwarancjami kredytowymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę;
 • usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług;
 • usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 131, poz. 763), z wyłączeniem przechowywania tych instrumentów i zarządzania nimi, oraz usługi pośrednictwa w tym zakresie.

2. Wystawienie faktury z tytułu:

 • usług budowlanych lub budowlano – montażowych;
 • czynności polegających na drukowaniu książek (PKWiU ex 58.11.1) – z wyłączeniem map i ulotek – oraz gazet, czasopism i magazynów (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1), z wyjątkiem usług B2B stanowiących import usług.

Co do zasady jeżeli podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminu wystawienia faktury.

Jeśli chodzi o zaliczkę, zadatek, ratę, przedpłatę to obowiązek podatkowy powstanie z chwilą otrzymania tych kwot.

No Comments