Blog

10wrz
Zmiany w wynagradzaniu zleceniobiorców będą obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.

Od 1 stycznia 2017 r. do osób fizycznych przyjmujących zlecenie oraz świadczących usługi jednoosobowo (samozatrudnienie) należy stosować minimalną stawkę za godzinę pracy. Godzinowa stawka minimalna będzie stosowana do każdej tego rodzaju umowy zlecenia, niezależnie od sposobu ustalania wynagrodzenia, tj. godzinowego, dziennego, tygodniowego czy miesięcznego. Jeżeli np w 2017 r. minimalne wynagrodzenie wyniesie około 2000 zł brutto, minimalna stawka za godzinę nie będzie mogła być niższa niż 13 zł brutto.

Nowe przepisy trzeba będzie stosować do umów cywilnoprawnych zawartych przed 1 stycznia 2017 r. i trwających w tym dniu oraz tych zawieranych od 1 stycznia 2017 r.

Przepisy te nie będą dotyczyć umów zakończonych w 2016 r., a wypłaconych w 2017 roku.

No Comments
01kwi
Nowe przepisy odliczania VAT m.in. na tzw. samochody „z kratką”

Od 1 kwietnia 2014 r. przedsiębiorcy zainteresowani zakupem samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony mogą odliczyć 50% VAT od zakupu pojazdu, jeśli będzie on wykorzystywany w tzw. cyklu mieszanym, tj. częściowo na użytek firmowy, a częściowo na użytek prywatny. Przepisy odnoszą się zarówno do pojazdów osobowych, jak i do pojazdów „z kratką” (samochody osobowe z homologacją ciężarową). Nie będą miały natomiast zastosowania np. do pojazdów konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu przynajmniej 10 osób łącznie kierowcą czy też pojazdów posiadających otwartą część do przewozu ładunków.

No Comments
30sty
Ustalanie obowiązku podatkowego

2014 to rok zmian. Jeśli chodzi o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług zmianie ulegają zasady ustalania momentu, w którym powstaje obowiązek podatkowy przy naliczaniu VAT. Mianowicie za termin powstania obowiązku podatkowego uznaje się dostawę towarów lub wykonanie usługi (również usługi częściowej, dla której określono zapłatę). Oznacza to, że właściwym momentem staje się zakończenie świadczenia usługi.

Ustalanie obowiązku podatkowegoCo w sytuacji, gdy usługa ma charakter ciągły i dłuższy niż rok? W takim przypadku terminy płatności lub rozliczeń w związku ze świadczeniem usługi naturalnie nie upływają w danym roku (a jeśli usługa trwa dłużej niż rok, np. 5 lat, można powiedzieć, że praktycznie termin płatności został pominięty). Wobec tego usługę za wykonaną uznaje się z końcem każdego roku podatkowego aż do zakończenia świadczenia usługi.

A oto sytuacje, w których rodzi się obowiązek podatkowy:

1. Otrzymanie zapłaty w całości lub w części z tytułu:

- świadczenia z tytułu zlecenia sądu powszechnego, administracyjnego, wojskowego lub prokuratury usług związanych z postępowaniami sądowymi lub przygotowawczymi z wyjątkiem usług typu B2B stanowiących import usług – obowiązek powstaje w zakresie otrzymanej kwoty;

- świadczenia usług zwolnionych z opodatkowania, do których zaliczają się wyłącznie:

  • usługi ubezpieczeniowe, usługi reasekuracyjne i usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, a także usługi świadczone przez ubezpieczającego w zakresie zawieranych przez niego umów ubezpieczenia na cudzy rachunek, z wyłączeniem zbywania praw nabytych w związku z wykonywaniem umów ubezpieczenia i umów reasekuracji;
  • usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę;
  • usługi w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń transakcji finansowych i ubezpieczeniowych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług, a także zarządzanie gwarancjami kredytowymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę;
  • usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług;
  • usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 131, poz. 763), z wyłączeniem przechowywania tych instrumentów i zarządzania nimi, oraz usługi pośrednictwa w tym zakresie.

2. Wystawienie faktury z tytułu:

  • usług budowlanych lub budowlano – montażowych;
  • czynności polegających na drukowaniu książek (PKWiU ex 58.11.1) – z wyłączeniem map i ulotek – oraz gazet, czasopism i magazynów (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1), z wyjątkiem usług B2B stanowiących import usług.

Co do zasady jeżeli podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminu wystawienia faktury.

Jeśli chodzi o zaliczkę, zadatek, ratę, przedpłatę to obowiązek podatkowy powstanie z chwilą otrzymania tych kwot.

No Comments
24sty
Umowa o dzieło jak umowa o pracę

Pomysł, by opodatkować umowy o dzieło ma błędne podstawy. Zgadza się z tym też Jerzy Bartnik, prezes Związku Rzemiosła Polskiego. Umowa o dzieło jak umowa o pracę U podstaw przekonania co poniektórych leży bowiem przekonanie, że na umowę o dzieło zarabia się dużo, a do ZUS-u nie płaci nic. Zdaniem Bartnika rzeczywistość wygląda inaczej. Aktualnie umowa o dzieło okazuje się często jedynym sposobem na rynku pracy, by utrzymać zatrudnienie. I to za niewielkie pieniądze.

W świetle obecnych przepisów osoba wykonująca pracę w oparciu o umowę o dzieło nie musi płacić składki na ubezpieczenie społeczne. Taki obowiązek istnieje dla niej dopiero wówczas, gdy umowę zawarła z własnym pracodawcą, z którym wiąże ją stosunek pracy.

No Comments
11paź
Certyfikat rzetelnego biura rachunkowego roku 2013

Dołączyliśmy do grona rzetelnych biur rachunkowych. Można zobaczyć nas na stronie www.cik.org.pl.

No Comments